เดินหน้าเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พช.” อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี สืบสานแนวพระราชดำริ ในการพัฒนาดิน ปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร ต้านโควิด-19

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางอนุรักษ์ ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอดอนมดแดง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชนตำบลคำไฮใหญ่ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Househole Lab Model for quality oflife : HLM) แปลง นางกศิมาพร เดชะคำภู ขนาด 1 ไร่, นายฉลวย กุมพันธ์ ขนาด 1 ไร่, นายสมัย กันหาไชย ขนาด 1 ไร่, นายฮู้ พันธ์โชติ ขนาด 3 ไร่, นายสมาน โอสถศรี ขนาด 3 ไร่, และนางไสว คะตะวงษ์ ขนาด 3 ไร่ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ ห่มดินด้วยฟาง เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และปลูกพืชสมุนไพร พริก กะเพรา ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย ฟ้าทะลายโจร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและต้านภัยโควิด-19 ซึ่ง นางไสว คะตะวงษ์ ได้ร่วมกับครัวเรือนต้นแบบทั้ง 6 ครัวเรือน ร่วมให้การสนับสนุนอาหารกลางวัน ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

โอกาสนี้ เจ้าของแปลงเปิดเผยถึงความรู้สึกว่า “ขอขอบคุณหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัด อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นพต. และทุกท่านให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ ตนมีความสุขมากที่ทุกท่านได้มาช่วยพัฒนาพื้นที่ตามที่ได้รับการฝึกอบรมมา โดยตนได้ดำเนินการตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน และหลักกสิกรรมธรรมชาติ ในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงพืชสมุนไพรที่ช่วยป้องกันบรรเทาโรคโควิด-19 นอกจากนั้น ยังได้มีการห่มดินด้วยฟางเพื่อบำรุงดินและปกป้องหน้าดิน การปลูกต้นไม้บริเวณริมบ่อและคลองไส้ไก่ และปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ให้สวยงาม ในอนาคตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา พช.” ที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่คนในพื้นที่ใกล้เคียงในการสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป” เจ้าของแปลงกล่าวด้วยความเชื่อมั่น

ด้าน นางอนุรักษ์ ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอดอนมดแดง ได้พบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า “ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในวันนี้ ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 โดยเฉพาะขิง ข่า ตะไคร้ ถือเป็นผักพื้นบ้านที่เป็นทั้งผักสวนครัวที่ปลูกกันทั่วไป หาง่าย และยังเป็นมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรค นอกจากนั้นยังขอเชิญชวนให้มีการปลูกกระชายและฟ้าทะลายโจรในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันโควิด-19 และบรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัดได้ ขอฝากให้ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรให้เกิดความต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาดินในแปลง “โคก หนอง นา พช.” อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นการเชิดชูพระอัจฉริยภาพ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดิน ก่อนนับถอยหลังสู่วันดินโลกร 5 ธันวาคม ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ด้วย” พัฒนาการอำเภอดอนมดแดง กล่าวหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี และ สพอ.ดอนมดแดง…ภาพข่าว/รายงาน