สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 15 ส.ค. 64

สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 15 ส.ค. 64

+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่ง

+ แม่น้ำสายหลักทั่วประเทศ น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

+ ปริมาณน้ำทั้งประเทศ 45,859 ล้าน ลบ.ม. (53%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 38,773 ล้าน ลบ.ม. (54%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 10 แห่ง เฝ้าระวังน้ำมาก จำนวน 4 แห่ง (อ่างฯ แม่มอก อ่างฯ ลำพระเพลิง อ่างฯ มูลบน และอ่างฯ นฤบดินทรจินดา)

+ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงพื้นที่ลุ่มต่ำลำน้ำชีเพื่อศึกษาพัฒนาเป็นพื้นที่น้ำนอง รองรับน้ำเข้าในช่วงน้ำหลากและกักน้ำไว้ใช้ในช่วงแล้ง 4 พื้นที่ตามผังน้ำ ได้แก่

1) พื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำยัง จ.ยโสธร และ จ.ร้อยเอ็ด พื้นที่รับน้ำ 389,163 ไร่

2) พื้นที่ลุ่มต่ำชี 1 จ.ชัยภูมิ พื้นที่รับน้ำ 1.899 ไร่

3) พื้นที่ลุ่มต่ำชี 2 จ.อุดรธานี พื้นที่รับน้ำ 1,074 ไร่

4) พื้นที่ลุ่มต่ำชี 3 จ.ร้อยเอ็ด และ จ.มหาสารคาม พื้นที่รับน้ำ 2.127 ไร่

โดยจากการศึกษาผังน้ำลุ่มน้ำชีเสนอแนะให้กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ จัดทำระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นพื้นที่น้ำนอง รวมทั้งการชดเชยประชาชน กรณีที่มีผลกระทบต่อพื้นที่ ส่วนหน่วยงานด้านผังเมืองให้นำข้อเสนอแนะด้านการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจมีน้ำขังในบางช่วงไปปรับปรุงข้อกำหนดผังเมือง ทั้งนี้ สทนช. ได้ติดตามการดำเนินงาน

 ผลการดำเนินงานตาม 10 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 64 พื้นที่ลุ่มต่ำลำน้ำยัง

 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ งานขุดลอกในพื้นที่ลุ่มน้ำยังบริเวณประตูระบายน้ำบุ่งเบ้า ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

 แผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี 64 ลุ่มน้ำชี-มูล กรณีเกิดน้ำท่วมสูง โดยกรมชลประทาน ดังนี้

– แม่น้ำชีตอนบน วางแผนการชะลอน้ำเขื่อนมหาสารคาม พร้อมควบคุมการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จำนวน 23 แห่ง เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำ

– แม่น้ำมูล ลดน้ำหลากตอนบน เร่งระบายน้ำท้ายน้ำล่วงหน้าโดยชะลอน้ำเขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา จ.ศรีสะเกษ รวมถึง ลำเซบาย ลำเซบก ลำโดมใหญ่ จ.อุบลราชธานี และลำน้ำสาขาอื่นๆ ปรับลดการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก จำนวน 57 แห่ง เร่งพร่องน้ำในแม่น้ำมูล เพื่อลดระดับน้ำในแม่น้ำรองรับน้ำฝนที่จะตกในช่วงเดือน ก.ย. – ต.ค. 64