กรมทางหลวงชนบท เผยถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 4 สายทาง พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (14 ก.ย.64 เวลา 17.00 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นครราชสีมา และสมุทรปราการ รวม 4 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 3 สายทาง ดังนี้

– ถนนทางหลวงชนบทสาย พช.4032 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2215 – บ้านปากห้วยด่าน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง กม.ที่ 2+300 ระดับน้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

– ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1034 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – บ้านวะภูแก้ว อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ช่วง กม.ที่ 10+000 ถึง กม.ที่ 10+100 และ ช่วง กม.ที่ 10+500 ถึง 10+600 ระดับน้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

– ถนนทางหลวงชนบทสาย สป.5003 เชื่อมทางหลวงท้องถิ่นบางเสาธง – บ้านช้างตาย อำเภอบางเสาธง, บางบ่อ ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 3+000 มีระดับน้ำท่วมสูง 7 เซนติเมตร

และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง คือ ถนนทางหลวงชนบทสาย พช.2044 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 – บ้านโพธิ์ทอง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วง กม.ที่ 5+600 ถึง กม.ที่ 6+100 มีระดับน้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร

ทั้งนี้ ทช.ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ปักเสาแสดงเขตแนวน้ำท่วมให้ประชาชนได้รับทราบและสัญจรด้วยความระมัดระวังแล้ว โดย ทช.จะรายงานสถานการณ์ให้รับทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146