กนอ.มอบธงขาว-ดาวเขียว ปี’61 ชู 114 โรงงานต้นแบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

กนอ.จัดพิธีมอบธงขาว-ดาวเขียวประจำปี 2561 ปลื้มมีโรงงานอุตสาหกรรมผ่านเกณฑ์ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมระดับดี-ดีเยี่ยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีก 114 แห่ง ใน 30 นิคมฯทั่วประเทศ ธงแห่งการสร้างความเชื่อมั่นการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการมีส่วนรวมของภาคประชาชนในพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิต-สิ่งแวดล้อม บริหารจัดการการผลิต ผสมผสานกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยวันนี้ (18 มกราคม 2562) ว่าโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเป็นองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชน ผู้ประกอบการ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน ประกอบด้วย กนอ. หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม พร้อมส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ  ที่เป็นกลไกหลักในการสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐ เอกชน และผู้นำชุมชน รวมถึงชุมชนโดยรอบนิคมฯ อาทิ การเปิดโรงงานให้ประชาชนสามารถเยี่ยมชมกระบวนการผลิต และเยี่ยมชมระบบจัดการปัญหามลพิษ รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่  สีเขียวของโรงงานนิคมฯ และชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว กนอ.มั่นใจว่าจะก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคมต่อไป

ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) กนอ.มีคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน ประกอบด้วย กนอ. หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ติดตามแผนการลดและขจัดมลพิษ มีการติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีหลักเกณฑ์การมอบธงขาวดาวเขียว ซึ่งมีสัญลักษณ์รูปดาวสีเขียว  สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สามารถรักษาระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามมาตรฐานสากลใน 13 ด้าน อาทิ การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวอย่างสม่ำเสมอ และการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมภายในโรงงาน โดยจะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตให้ดำเนินการอย่างถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการบริหารจัดการระบบระบายน้ำทุกโรงงานจะต้องแยกระบบระบายน้ำฝนและระบบระบายน้ำเสียภายในโรงงานอย่างชัดเจน รวมถึงต้องดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้ตลอดอย่างมีคุณภาพ และนอกจากการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียแล้วยังต้องควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในค่าเกณฑ์มาตรฐาน หรือ การนำระบบ Reduce Reuse Recycle (3R) เข้ามาปรับใช้ในโรงงานในนิคมฯเพื่อลดปริมาณการปล่อยน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน นอกจากนั้น   กนอ.ยังได้กำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบนิคมฯ มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงอย่างยังยื่นควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรมไทย

อย่างไรก็ตาม กนอ.ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) มาอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่ปี 2555-2560 ซึ่งมีโรงงานที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม ทั้งสิ้น 597 แห่ง ใน 30 นิคมฯทั่วประเทศ และในปี 2561 ที่ผ่านมามีโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯได้รับธงธรรมาภิบาลดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 114 โรงงาน โดยในวันนี้ กนอ.ได้จัดพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับโรงงานที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น การยอมรับระหว่าง ชุมชน สังคม และ ภาคอุตสาหกรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

“โรงงานที่ได้รับรางวัลธงขาวดาวเขียวในปีนี้ทั้ง114แห่ง กนอ.ถือว่าเป็นแบบอย่างในการนำระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้การยึดหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งสิ่งสำคัญเหล่านี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะยาว สามารถสร้างความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคม ตลอดจนสร้างการยอมรับจากทุกภาคส่วนในระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนโดยรอบ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่คู่กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสืบไป”ดร.สมจิณณ์ กล่าว

              กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)