กศน. ซาบซึ้งในน้ำพระทัย รับมอบงบพระราชทานช่วยเหลือ สถานศึกษา กศน. ที่จัดตั้งเป็นสถานที่กักตัว และศูนย์พักคอย ให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด – 19

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการจัดสรรเงินพระราชทาน จำนวน 70,000,000 บาท ซึ่งเป็นเงินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเงินจำนวน 99,900,000 บาท ให้แก่รัฐบาล เพื่อนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของวัด โรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย และหน่วยงานของเหล่าทัพทั่วประเทศ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัว และสถานที่ฌาปนกิจศพ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดสรรเงินพระราชทาน ไปสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ที่อนุญาตให้ใช้อาคารและพื้นที่จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และสถานที่กักตัว ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบงบพระราชทาน ให้แก่สำนักงาน กศน. เพื่อนำไปใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน. ที่จัดตั้งเป็นสถานที่กักตัว และศูนย์พักคอย ที่ให้บริการแก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จำนวนทั้งสิ้น 3,547,620 บาท โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2564 สำนักงาน กศน. มีสถานศึกษาที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักกัน และศูนย์พักคอย รวมทั้งสิ้น 478 แห่ง ประกอบด้วย

1) โรงพยาบาลสนาม มี 11จังหวัด 21 แห่ง จำนวน 642 เตียง

2) สถานที่กักกัน มี 37 จังหวัด 218 แห่ง จำนวน 1,762 เตียง

3) ศูนย์พักคอย มี 38 จังหวัด 239 แห่ง จำนวน 3,137 เตียง รวมทั้งสิ้นที่สามารถรองรับได้ถึง 5,541 เตียง .

ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ยังความซาบซึ้งมายังสำนักงาน กศน. และสถานศึกษาในสังกัด กศน. อย่างหาที่สุดมิได้

ดร.วรัท กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเกณฑ์การใช้งบประมาณที่ได้รับพระราชทานมานั้น จะนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานสำหรับสถานศึกษาที่จัดเป็นสถานที่กักตัว ซึ่งร่วมดำเนินการแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ประกอบด้วย

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หรือดำเนินการของสถานที่กักตัว อาทิ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิม เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติกรณีมีการส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษา ค่าจ้างทำความสะอาด อาคารสถานที่ หรือห้องน้ำ

2) ค่าเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และวัสดุที่จำเป็นในการดำเนินงานของสถานที่กักตัว นอกจากนั้นยังนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พักคอยตามจำนวนเตียงที่ให้บริการแก่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของผู้ป่วยขณะที่อยู่พักรักษาตัว ณ ศูนย์พักคอยที่จัดไว้ให้ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม หรือเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ดร.วรัท กล่าวในที่สุด.

นภัสสรณ์ /ข่าว