สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Early Recruitment

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิชาภาคพื้นเทียบเท่าระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี รอบ Early Recruitment โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือน สำหรับสถานศึกษา (เครือข่ายอาจารย์แนะแนว)

2. ประเภทโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือน สำหรับสถานประกอบการ

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน (4 ปี) ประกอบด้วย 6 วิชาโท ได้แก่

– วิชาโทการจราจรทางอากาศ

– วิชาโทการท่าอากาศยาน

– วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ

– วิชาโทโลจิสติกส์การบิน

– วิชาโทธุรกิจสายการบิน

– วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (4 ปี) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก ได้แก่

– แผนการศึกษาแบบเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

– แผนการศึกษาแบบเอกโท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์

หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน

– วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน ภาคปกติ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียด ผ่านทางระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th และ Facebook: catcthailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741-4 ต่อ 8551, 8221, 8211