“ศูนย์สตรีฯ ทำดีเพื่อสังคม” ภายใต้แนวคิด “เป็นผู้ให้ สุขใจกว่าเป็นผู้รับ”

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา) นำผู้รับการฝึกอาชีพฯ รุ่นที่ 1/2562 และคณะครูเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมจิตอาสา “ศูนย์สตรีฯ ทำดีเพื่อสังคม” ภายใต้แนวคิด “เป็นผู้ให้ สุขใจกว่าเป็นผู้รับ” กิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดเรือนนอน ห้องน้ำ  นวดเพื่อสุขภาพ ตัดผม และนันทการผ่อนคลายให้แก่ผู้สูงอายุ

โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์ (นางกันตา ดีเติม) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ฯ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการส่งเสริมทักษะทางสังคม การเปิดโลกทัศน์ และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตผ่านรูปแบบกิจกรรมจิตอาสา การมีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ ตอบแทนคืนกลับสู่สังคมของผู้รับการฝึกอาชีพจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ

ครอบครัวภาคกลาง พร้อมนี้นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ยังได้ร่วมปลูกต้นหูกระจงไว้ภายในบริเวณบ้านวาสนะเวศน์อีกด้วย