สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยาน (Aviation Technical English for Airport Firefighters) รุ่นที่ 7

ดร.นปภา ภทรกมลพงษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน สถาบันการบินพลเรือนเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยาน (Aviation Technical English for Airport Firefighters) รุ่นที่ 7 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ วันที่ 6 – 10 กันยายน 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 20 คน เป็นบุคลากรสังกัดจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยจัดฝึกอบรมแบบชั้นเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) เป็นรุ่นที่ 4 ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Video Conference

สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินของหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ในการติดต่อสื่อสารกับนักบินหรือผู้ควบคุมอากาศยาน ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล พร้อมนำประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศในระดับภูมิภาค ต่อไป