สบพ. จัดอบรมหลักสูตร Introduction to Aviation (Virtual Classroom) รุ่นที่ 2

วันที่ 10 กันยายน 2564 พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Introduction to Aviation (Virtual Classroom) รุ่นที่ 2 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2564 ผ่านทางโปรแกรม ZOOM สำหรับหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินเบื้องต้น ในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

– ประวัติและวิวัฒนาการด้านการบิน

– กฎหมายด้านการบินและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

– ประเภทและลักษณะของท่าอากาศยาน

– โครงสร้างและส่วนประกอบพื้นฐานของอากาศยาน การบังคับอากาศยาน

– ระบบขนส่งทางอากาศเบื้องต้น

– การบริหารจัดการการจราจรทางอากาศ

– ระบบสื่อสารการบิน ระบบนำร่อง ระบบติดตามอากาศยาน

– กระบวนการซ่อมบำรุงอากาศยาน

– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัจจัยมนุษย์ (Human Factor)

– นิยามและองค์ประกอบของระบบบริหารนิรภัยการบิน และบทบาทของ ICAO เกี่ยวกับด้านการรักษาความปลอดภัย

โดยเน้นเพิ่มความรู้ ศักยภาพและทัศนคติในการดำเนินงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้ได้มาตรฐานสากล สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป