ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดอบรมหลักสูตร การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไก่งวง จ.มหาสารคาม

วันที่ 15 – 16 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้จัดอบรมหลักสูตร การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไก่งวง ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับภาคการเกษตร งบพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่น 1 จัดอบรมที่ศูนย์ฯ ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

โดยได้อบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่งวง และภาคปฏิบัติ โดยมีเมนูการแปรรูปสาธิต ได้แก่ ไก่งวงรมควัน ไก่งวงเส้น  ไส้อั่วไก่งวง ไก่งวงน้ำแดง และ ไก่งวงตุ๋นยาจีน มีผู้รับการอบรมฯ จำนวน 35 ราย โดยเป็นเกษตรกรกลุ่มแปรรูปในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นแนวทางในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่งวง ในพื้นที่ ต่อไป