ผู้ว่าการ กคช.รับรางวัล “สิงห์ทอง” สาขาผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2562

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้ารับโล่รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ในสาขาผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2562 ในงานประทานรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ครั้งที่ 10 โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่รางวัล ณ เดอะ คอนเน็คชั่น  (The Connection) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเกียรติยศ ชื่อเสียง และความภาคภูมิใจ รวมถึงยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการยกย่องและให้กำลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และเป็นบุคคลที่รับผิดชอบงานในระดับนโยบายที่มีการบริหาร การดูแลและการจัดการที่ดี ทั้งยังเป็นการเผยแพร่แบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลทั่วไปได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง

นอกจากนี้ ในปี 2561 ดร.ธัชพล ยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจาก 3 สถาบัน ได้แก่ รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018 จากมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา และหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ รางวัลเกียรติคุณบุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี 2561 สาขาผู้นำองค์กรดีเด่น จากโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน และรางวัลเกียรติยศ “เจตนาดี อวอร์ดส 2561” สาขาผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น จากสถาบันเจตนาดีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย