อาเซียนเร่งวางแนวทางรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR)

ที่ประชุมสามเสาประชาคมอาเซียน เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมืองความมั่นคง ผนึกกำลังวางแนวทางรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่4 (4IR) และเร่งกระชับความร่วมมือร่วมกันทำงาน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม พร้อมเปิดแผนการทำงานปี 62 เดินหน้าเชื่อมโยงระบบการรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (Committee of the Whole: CoW) ครั้งที่ 9 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2562 ณ กรุงเทพฯ  โดยเป็นการพบกันปีละครั้งของคณะกรรมการรายสาขาภายใต้เสาเศรษฐกิจของอาเซียนกว่า 23 สาขา (อาทิ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขัน พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า) รวมทั้งเชิญผู้แทนเสาสังคมและวัฒนธรรม เสาการเมืองและความมั่นคง เข้าร่วมที่ประชุมได้มีการหารือประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างกันที่จะต้องกระชับความร่วมมือเพื่อให้การทำงานของอาเซียนประสบความสำเร็จ ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2561 ของคณะกรรมการสาขาต่างๆ และแผนการทำงานปี 2562 ซึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากเพราะคาบเกี่ยวกับคณะกรรมการสาขาต่างๆ ในเสาเศรษฐกิจ (cross-cutting issues) เช่น การเตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือ 4IR การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) การอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และกฏระเบียบ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

นางอรมน เสริมว่า สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ยังมีการเตรียมตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การเข้ามาของระบบหุ่นยนต์ ออโตเมชั่น และปัญญาประดิษฐ์ในห่วงโซ่การผลิต หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ที่ต่างกันอยู่มาก ที่ประชุมคณะกรรมการรายสาขาของอาเซียน จึงเห็นตรงกันว่า คณะกรรมการรายสาขาต่างๆ ในสามเสาประชาคมอาเซียน (เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง) รวมทั้งสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนจะต้องทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิดและจริงจัง เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของอาเซียนในเรื่องนี้ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำแผนงานอาเซียนรับมือ 4IR  การนำระบบดิจิทัลมาช่วยอำนวยความสะดวกการทำงานของอาเซียน เป็นต้น และเห็นควรให้จัดการประชุมคณะกรรมการรายสาขาอีกครั้ง เพื่อหารือประเด็นการเตรียมอาเซียนรับมือ 4IR โดยเฉพาะ ในระหว่างการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2562 ที่กรุงเทพฯ เพื่อกำหนดกลไกการทำงานและขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

นางอรมน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นพ้องกับประเด็นเศรษฐกิจที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนเสนอให้อาเซียนร่วมกันดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จในปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน 13 ประเด็น ได้แก่ (1) การเตรียมอาเซียนรับมืออนาคต เช่น การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัล การจัดทำแผนงานด้านนวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ 4IR  การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลในผู้ประกอบการรายย่อย (2) ความเชื่อมโยง เช่น การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ให้ครบทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (3) การสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ เช่น การส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายวิจัย และการพัฒนาพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานชีวภาพในอาเซียน เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมสนับสนุนข้อเสนอของไทย โดยเห็นว่าตรงกับแนวโน้มของโลก และ สอดรับกับความต้องการของอาเซียนและภาคเอกชน

—————————–

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์