ฟินแลนด์บุกไทย พร้อมขยายการค้าและเพิ่มการลงทุน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เพื่อหารือถึงแนวทางขยายการค้า การลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ฟินแลนด์ได้แสดงความสนใจลงทุนในสาขาพลังงาน เทคโนโลยีดิจิทัล และสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญในการยกระดับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (S-curve) ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร และ New S-curve ได้แก่ หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร รวมถึงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล่านี้ นักลงทุนต่างชาติสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ในหลายด้าน เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน ผ่านกองทุนขนาด 10,000 ล้านบาท และ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น โดยนักธุรกิจของฟินแลนด์มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ความร่วมมือและการลงทุนร่วมกับฟินแลนด์จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยในการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง ส่วนนักธุรกิจของฟินแลนด์จะได้ใช้ประโยชน์จากประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนเพื่อกระจายสินค้าและบริการเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย

นายสนธิรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ฟินแลนด์แสดงความตั้งใจจริงในการเพิ่มการลงทุนในประเทศไทย  โดยในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของฟินแลนด์ นายมิคา ลินทิลลา (Mr. Mika Lintila) มีกำหนดนำคณะนักธุรกิจด้านพลังงานและเทคโนโลยีดิจิทัลจากฟินแลนด์เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการเพิ่มการลงทุนและศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย โดยกระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าคณะนักลงทุนของฟินแลนด์ จะเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในทุกด้านโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม สื่อสาร และเทคโนโลยี นอกจากนั้น ไทยและฟินแลนด์ยังมีโครงการจัดสัมมนาด้าน start up เกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลในระหว่างการเยือนของรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและคณะนักธุรกิจของฟินแลนด์ด้วย

ฟินแลนด์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 57 ของไทยในโลกและเป็นอันดับที่ 15 ในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยการค้าของไทยกับฟินแลนด์ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (2558-2560) มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 508.83 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2560 การค้ารวมมีมูลค่า 579.61 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกที่สำคัญจากไทยไปฟินแลนด์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและบ้านเรือน เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และสินค้านำเข้าที่สำคัญจากฟินแลนด์มายังไทยได้แก่ ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ