‘พาณิชย์’ เตรียมหารือฟิลิปปินส์ขยายความร่วมมือการค้าการลงทุน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) มีกำหนดให้นางแมรี โจ เอ. แบร์นาร์โด-อารากน เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ในวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยจะได้หารือแนวทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ ซึ่งปัจจุบันการค้าระหว่างสองประเทศขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.37 ต่อปี  

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันฟิลิปปินส์ส่งเสริมให้เกิดการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ สร้างที่พักอาศัยราคาถูกและมีความมั่นคงปลอดภัย ยกระดับระบบสาธารณูปโภคของประเทศ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุน เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังมีนโยบายที่จะสร้างการจ้างงานจำนวนมาก กระตุ้นการบริโภคในภาคประชาชน ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต พัฒนาบุคลากร และนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งไทยและฟิลิปปินส์สามารถร่วมมือกันได้ในหลายด้าน เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การบริการ ดิจิทัลคอนเทนต์ การเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมกิจกรรมทางการค้า เป็นต้น

ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 16 ของไทยในโลก และอันดับที่ 5 ของไทยในกลุ่มอาเซียน รองจากมาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2556-2560) การค้าระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ มีมูลค่าเฉลี่ย 8,756 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.37 ต่อปี และในปี 2560 มีมูลค่าการค้า 10,183 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 11.80 โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้า 3,710 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกที่สำคัญไปฟิลิปปินส์ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ขณะที่สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และน้ำมันดิบ