ไทยและตุรกีเดินหน้าเจรจารอบที่ 3 เร่งหาข้อสรุปความตกลง FTA

พาณิชย์นำทัพเจรจาการค้าเสรี (FTA) ไทย-ตุรกี  เร่งหาข้อสรุปแนวทางการลดและอุปสรรคการค้าโดยเร็ว หวังขยายโอกาสการค้าและการลงทุนไทยสู่ยุโรป

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จะเป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจรจา FTA ไทย-ตุรกี ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2561 ณ กรุงอังการา โดยในการเจรจารอบนี้ จะเป็นการหารือต่อเนื่องจากการเจรจารอบที่แล้วซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งมีประเด็นคงค้างในส่วนของการยกร่างข้อบท FTA เรื่องต่างๆ เช่น มาตรการเยียวยาทางการค้ากฎถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากร มาตรฐานสุขอนามัย เป็นต้น รวมทั้งในการประชุมครั้งนี้จะมีการหารือในเรื่องรูปแบบการลดภาษี (Modality) ด้วย ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าจะสรุปผลการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย-ตุรกี ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นางอรมน กล่าวเสริมว่า FTA  ไทย – ตุรกี จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการค้าและการลงทุน โดยเริ่มแรกจะมุ่งเน้นการขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน ทั้งนี้ ตุรกีเป็นประเทศที่มีศักยภาพ เป็นตลาดขนาดใหญ่ มีประชากรมากกว่า 80 ล้านคน และตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเอเชียและยุโรป อีกทั้งตุรกียังมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง จึงสามารถเป็นประตูสู่ภูมิภาคยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง แอฟริกาตอนเหนือ สำหรับรายการสินค้าศักยภาพของไทยที่มีโอกาสในการเข้าตลาดตุรกี เช่น ยานพาหนะและส่วนประกอบ ตู้เย็น พลาสติกชนิดโพลิสไตรีน ผ้าทอ เมล็ดพืช อาหารฮาลาล เคมีภัณฑ์อินทรีย์ ยางพารา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

ในปี 2560 ตุรกีเป็นคู่ค้าอันดับที่ 36 ของไทยในตลาดโลก และเป็นอันดับ 4 ในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยการค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 1,517.39 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.33 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย และไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 1,015.52 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกมูลค่า 1,266.46 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้ามูลค่า 250.94 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2561 การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 261.23 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 11.4 และไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 154.30 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกมูลค่า 207.69 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 8 และนำเข้ามูลค่า 53.47 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าร้อยละ 26.8

สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปตุรกี ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ยางพารา เส้นใยประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ยาง ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอด เม็ดพลาสติก ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ เคมีภัณฑ์

สินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากตุรกี ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับอัญมณี เคมีภัณฑ์ ลวดและสายเคเบิล เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช กระจก แก้ว และผลิตภัณฑ์ แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ ผ้าผืน