นายมนัสกิจ พลศรีร่วมกันตรวจสอบห้องเย็น จังหวัดสมุทรปราการ

นายมนัสกิจ พลศรี นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ นายคมสันต์ รุ่งเรือง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าด่านกักสัตว์สุวรรณภูมิ และนายประพันธ์ นิลคำแหง สัตวแพทย์ชำนาญงาน ด่านกักสัตว์กรุงเทพ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันตรวจสอบห้องเย็น ณ. อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ตามโครงการฯเพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าซากสัตว์และป้องกันการแพร่การะจายของเชื้อโรคระบาดสัตว์เข้าสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever: ASF)