ครม.อนุมัติ 3 โครงการพัฒนางานด้านชลประทาน ในภาคเหนือ

บ่ายวันนี้(15ม.ค.62)คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่1/2562  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1(เชียงใหม่ แม่ฮองสอน ลำปาง ลำพูน) ให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างโครงการ  3 โครงการ วงเงิน 559.60 ล้านบาท

ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า คณะครม.มีมติอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างโครงการ  3 โครงการ วงเงิน 559.60 ล้านบาท รวมพื้นที่รับประโยชน์ 8,200 ไร่ 1,168 ครัวเรือน  ได้แก่ 1. โครงการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่สุย ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง  ซึ่งเป็นโครงการที่ราษฎรตําบลบ้านค่า อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ทางราชการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎร ในตําบลบ้านค่าและบริเวณใกล้เคียง  ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสําหรับการทําการเกษตรและการอุปโภคบริโภค  โดยกรมชลประทานมีแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกักประมาณ 1.315 ล้านลบ.ม. พร้อมอาคารประกอบอาคารระบายน้ำชนิดรางเทและอาคารท่อส่งน้ำลงลําน้ำเดิมระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 3 ปี ถ้าโครงการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรฤดูฝนได้ 2,000 ไร่ ฤดูแล้ง  950ไร่   เป็นแหล่งน้ำสําหรับอุปโภคบริโภค  และแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของราษฎร   และสามารถบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยบริเวณด้านท้ายน้ำได้อีก  2.โครงการพัฒนาระบบระบายน้ำปลายคลองแม่แตง-แม่ขาน จ.เชียงใหม่ เป็นโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำจากปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่โครงการฯแม่แตง ไปตามทางระบายน้ำกลางถนนทางหลวงชนบท เลี่ยงเมืองสันป่าตอง ไปลงแม่น้ำขาน เพื่อลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในเมืองเชียงใหม่ 3.โครงการพัฒนาประตูระบายน้ำดอยแต บ้านฝั่งหมิ่น ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นโครงการปรับปรุงฝายดอยแต ที่ได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำลำน้ำแม่ทาไหลบ่า ส่งผลกระทบให้ราษฎรขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค