กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนมุ่งสู่ “อนาคตของธุรกิจบริการในยุคการค้าเสรี”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดทัพเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนโดยจัดสัมมนาเรื่อง อนาคตของธุรกิจบริการในยุคการค้าเสรี” ในเดือนพฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดระยองและเชียงใหม่ เพื่อมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ และเปิดประตูสู่โลกการค้ายุค 4.0 และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอย่างเต็มที่

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง อนาคตของธุรกิจบริการในยุคการค้าเสรี” ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเดน ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs Startup หน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจทั่วไป จังหวัดละไม่น้อยกว่า 150 คน โดยมีหัวข้อแนวโน้มธุรกิจบริการที่จะเกิดขึ้น เช่น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกับการเปิดเสรีภาคบริการ และการใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีภาคบริการในตลาดอาเซียนและ CLMV และโอกาสบุกตลาดภาคบริการและการลงทุนในญี่ปุ่น ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทราบผลและความคืบหน้าของการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์    เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และกระตุ้นการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับตัวให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงต่อกฎเกณฑ์การค้าใหม่ๆของโลก และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ สำหรับประกอบการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 02 507 7187 และ 02 507 7863 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่