กสร. ร่วมมือ เบทาโกร ลดอุบัติเหตุในการทำงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมมือเบทาโกรกรุ๊ป ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand มอบนโยบายบริษัทในเครือกว่า 30 แห่ง จัดทำมาตรการด้านความปลอดภัย มุ่งลดอุบัติเหตุและโรค จากการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.ได้ร่วมกับเบทาโกรกรุ๊ป ในการส่งเสริมการบริหารงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน ตามนโยบาย Safety Thailand โดยทางเบทาโกรกรุ๊ปได้กำหนดเป็นนโยบายให้บริษัทในเครือจำนวน 35 แห่ง จัดทำมาตรการแผนงานในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน เช่น แผนงานบริหารจัดการด้านความปลอดภัยซึ่งครอบคลุมถึงการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง แผนงานด้านการตรวจสอบและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน แผนงานฝึกอบรมด้าน ความปลอดภัย เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้พนักงานของบริษัทในเครือเบทาโกรกรุ๊ป 34,000 คน ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน ปราศจากอันตรายและโรคการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า การขับเคลื่อน Safety Thailand เป็นหนึ่งของนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน มีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน (Preventive Safety Culture) และลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยใช้กลไกประชารัฐในการสร้างความตระหนักรู้ และการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ นอกเหนือไปจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง