กระทรวงแรงงานสัญจร ยกมาตรฐานแรงงานภาคเหนือ

กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงาน 13-4-7 เร่งยกระดับแรงงานคุณภาพในพื้นที่กว่าหมื่นคน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เยี่ยมชมการฝึกอาชีพ จำนวน 4 สาขา ได้แก่ ช่างควบคุมเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC) สาขาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 จำนวน 22 คน สาขาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 20 คน สาขาการประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม จานวน 20 คน และชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างกลึง ระดับ 1 มีผู้เข้าทดสอบจำนวน 20 คน นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการฝึกอบรมภาษาเกาหลี ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานที่แจ้งความประสงค์กับกรมการจัดหางานไว้ว่าต้องการจะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ มีเป้าหมายดำเนินการฝึก 100 คน สำหรับการฝึกในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม 20 คน ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562 หลังจากนั้น รมว.แรงงาน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มแรงงานนอกระบบจำนวน 10 กลุ่ม ได้นำผลงานจาการฝึกอบรมและรวมกลุ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นรายได้ไว้ใช้จ่ายในครอบครัว

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง มีแผนการฝึกเพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพหรือ Super worker กว่า 10,000 คน ภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  สาขาที่ดำเนินการฝึก เช่น พื้นฐานงานช่างสำหรับอุตสาหกรรม ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ ระบบปฏิบัติการนิวเมติกส์ เป็นต้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของจังหวัด ที่เน้นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมเหมืองแร่และเหมืองหิน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ถึงแม้ส่วนใหญ่มีความต้องการแรงงานในสาขาภาคบริการ เช่น งานบัญชี งานการเงินการคลัง งานวางแผนการผลิต และงานบริหารคลังสินค้า แต่แรงงานด้านช่างก็ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

นอกจากนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับพนักงานของตนเองอีกด้วย ซึ่งสพร.10 ลำปางมีเป้าหมายดำเนินการกว่า 9,000 คน โดยมีสถานประกอบกิจการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมกว่า 3,400 แห่ง

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค เพื่อหาทางแก้ไขและยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของจังหวัด เพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านแรงงานที่มีความสามารถ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัด ควบคู่ไปกับด้านสังคมเข้มแข็ง ซึ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชน วัยแรงงานมีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ มีหลักประกันสังคมและมีความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการแรงงานผู้สูงอายุในจังหวัดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย” รมว.กล่าวทิ้งท้าย