นายลักษณ์ วจนานวัช เยี่ยมชมกระบวนการแปรรูป ลำไยอบแห้ง จังหวัดลำพูน

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง และผลไม้อบแห้งที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยเยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปในโรงแปรรูป ณ ตำบลมะเขือแจ้  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน