สธ.เปิดคลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ จ.นครสวรรค์

กระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ จ.นครสวรรค์ “บริการทุกคน บริการทุกอย่าง บริการทุกที่ บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย” เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลและจัดการสุขภาพตนเองได้ ลดความเสี่ยงและป้องกันแก้ไขปัญหาจากโรคที่ป้องกันได้

วันนี้ (14 มกราคม 2562) นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมและเปิดคลินิกหมอครอบครัว (PCC) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีทีมหมอครอบครัวประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพ  อสม. ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทำงานร่วมกัน เชื่อมโยงตั้งแต่โรงพยาบาลสู่ระดับปฐมภูมิ และชุมชน โดยเป็นที่ปรึกษา ให้การดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกเกิด ต่อเนื่อง ทุกเรื่อง แบบเบ็ดเสร็จ มีระบบข้อมูลสุขภาพที่ครบถ้วน เชื่อมโยงหน่วยบริการทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลและจัดการสุขภาพตนเองได้ ลดความเสี่ยงและป้องกันแก้ไขปัญหาจากโรคที่ป้องกันได้ ได้รับบริการขั้นพื้นฐานที่คลินิกหมอครอบครัวใกล้บ้าน สะดวก รวดเร็ว ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ ภายใต้แนวคิด “บริการทุกคน บริการทุกอย่าง บริการทุกที่ บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย” ขณะนี้ ทั่วประเทศมีคลินิกหมอครอบครัว จำนวน 806 แห่ง ในปีงบประมาณ 2562 จะจัดตั้งเพิ่มอีก 364 แห่ง ให้ได้ 1,170 แห่งตามจำนวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เน้นด้านคุณภาพ ให้มีต้นแบบของแต่ละเขตเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับคลินิกหมอครอบครัวในเขต

สำหรับ “คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ” ดูแลประชาชนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 14,001 คน โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพ ทำงานครอบคลุมงานด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ และส่งต่อ ตามแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวแบบผสมผสาน ใน 4 ด้าน คือ 1.การบริการดูแลประชาชน 5 กลุ่มวัย โดยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการใช้นวัตกรรมต่างๆ เช่น นวัตกรรมสเปรย์ลดความความอยากบุหรี่ การใช้สมุนไพรท้องถิ่นพอกเข่า จัดทำโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ การคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เป็นต้น 2.การบริการระบบส่งต่อ/ส่งกลับ โดยใช้โทรศัพท์แจ้งรายละเอียดผู้ป่วยกับโรงพยาบาลแม่ข่ายก่อน พร้อมกับแนบเอกสารไปกับผู้ป่วย 3.ระบบข้อมูลและข่าวสาร มีการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายกับคลินิกหมอครอบครัว มีโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลและระบบรายงาน และ4.โครงสร้างพื้นฐานของสถานบริการเหมาะสมกับการให้บริการ ทั้งการรักษา การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค

จากนั้น ได้เปิด “โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยมีบริการตรวจรักษาโรคเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ อาทิ กุมารเวชกรรม อายุรกรรม ศัลยกรรมกระดูก แพทย์ผิวหนัง จิตเวช ทันตกรรม การแพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม) บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป คัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี คัดกรองมะเร็งเต้านม คัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวาน คัดกรองสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษา การบริการแพทย์แผนไทย/ให้คำปรึกษาการอดบุหรี่/ การสอนและฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลช่วยเหลือเด็กจมน้ำ และการฝึกอาชีพ