กคช.ร่วมมอบความสุขให้กับเยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาติปี 2562

การเคหะแห่งชาติร่วมมอบความสุขให้กับเยาวชนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งกรมกิจการ  เด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้น ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังได้มอบความสุขให้กับเยาวชนในชุมชนดินแดงอีกด้วย

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันเสาร์ของสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติในฐานะหน่วยภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้ร่วมส่งมอบความสุขในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด     “รวมพลังเด็กไทย หัวใจจิตอาสา” ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้จัดขึ้น โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของการใฝ่หาความรู้ กล้าคิด กล้าแสดงออกที่เหมาะสมกับวัย ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ร่วมออกบูธกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้และกิจกรรมมอบความสุขลุ้นรับของรางวัล โดยภายในงานยังมีบูธกิจกรรมจากหน่วยงานในสังกัด พม. และภาคีเครือข่าย ที่ได้มาร่วมกันมอบความสุขในครั้งนี้ รวมทั้งยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนอีกด้วย ซึ่งมีเยาวชนจากสถานรองรับ และจากชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้กับเยาวชนในเคหะชุมชนดินแดง 1, 2 และโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ซึ่งได้ร่วมกับคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง คณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 1, 2 คณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดงโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดขึ้น ณ บริเวณลานกีฬาอาคารแฟลต 8 ชั้น เคหะชุมชนดินแดง 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ และมีจิตใจโอบอ้อมอารี พร้อมอุทิศตนเพื่อส่วนรวม รวมถึงตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยใจที่รักและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ รวมทั้งยังเป็นการให้เยาวชนและผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงได้รับทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง