ปลัด ศธ. เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 5 “EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย”

ปลัด ศธ. เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 5 “EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย” โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรการอบรม

ปลัด ศธ.เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 5 “EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย”

https://www.facebook.com/MOE360degree/posts/4179883162094173