เครือข่าย ทสม.จังหวัดน่านและพี่น้องประชาชนบ้านวังฆ้อง จัดกิจกรรม“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว”

จิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่๒ จังหวัดน่าน ประขาชนจิตอาสาตำบลถึมตองเครือข่าย.ทสม.จังหวัดน่าน พี่น้องประชาชนบ้านวังฆ้องเครือข่าย 15 อำเภอ จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว/พร้อมฝึกจิตอาสาประชาชนจิตอาสาประชาชนในการแต่งกายเป็นระเบียบ โดย ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔

1 พ.อ.วิทยา แก้วพรม                 รหัส  ๒ A – ๑๐๓

๒.นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง               รหัส  ๒ A –๓๔๗

๓.นางสาวพิมลพรรณ สวนนิถา   ระหัส ๒B-157

กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดย นายกิจจา  ทองสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 กล่าวรายงาน ณ บ้านวังฆ้อง ตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านวังฆ้องและสนามกีฬาตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่านพร้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถือตอง

(นางศุภรัตน์ เสาร์แดน) ในนามเครือข่าย ทสม.จังหวัดน่านและพี่น้องประชาชนบ้านวังฆ้อง ตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน “กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว” การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชน จิตอาสา ในพื้นที่ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ปัจจุบันปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่ต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในรูปแบบประชารัฐ เข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและขยายพื้นที่ความร่วมมือให้ เกิดผลในวงกว้างและมีความต่อเนื่อง

กิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 80 คน จากทุกภาคส่วน อันประกอบไปด้วย ตัวแทนเครือข่าย ทสม.จังหวัดน่าน 15 อำเภอส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น ท้องที่ จิตอาสา 904 และพี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่หมู่ 3  บ้านวังฆ้อง ตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 200 ต้น ณ บริเวณสนามกีฬาตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ

​1. เพื่อเป็นการสืบพระราชปณิธาน สานต่อพระราชดำริโครงการ

จิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ”ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสานต่อนโยบายรัฐบาล “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

​2. เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย ทสม.และประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น   อีกด้วย