พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา Smart City ที่ ทลฉ.

วันที่ 11 มกราคม 2562 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา Smart.City.ที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) โดยมี ดร. พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ประธานกรรมการ กทท. ร้อยตำรวจตรี มนตรี  ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการ ทลฉ. รักษาการแทนผู้อำนวยการ กทท. ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ  ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม     ชั้น 19 อาคารที่ทำการ กทท.

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา..Smart.City.ที่ ทลฉ. ระหว่าง กทท. กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ ทลฉ. เป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่าเรืออัจฉริยะ หรือเรียกว่า “Smart Port” พร้อมทั้งร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ และผลักดันให้มีการใช้งานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ และ กทท. จะร่วมผลักดันนโยบายการบริหารจัดการใช้งานจองคิวรถบรรทุกระบบ Truck Queuing และให้มีการชำระค่าบริการผ่านระบบ Smart Port อีกด้วย

ท่าเรืออัจฉริยะ หรือเรียกว่า “Smart Port” เป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาการส่งเสริมให้ ทลฉ. ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งอัจฉริยะ (Smart Port) ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งหลากหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ของการส่งออกและนำเข้า ทั้งการขนส่งทางเรือ รถไฟ และรถบรรทุกที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวก ความคล่องตัวในการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ การขนส่งและการจราจรที่ถือเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มคุณภาพการให้บริการ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ ในการนำเข้าและส่งออก ลดปัญหาการจราจร มลภาวะ สิ่งแวดล้อม เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งชุมชนโดยรอบที่พร้อมผลักดันประเทศสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

 

——————————————–