รายการ Vision Plus ททท. มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม อย่างยั่งยืน

Featured Video Play Icon

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือที่รู้จักกันในนาม ททท เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีภารกิจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ( Preferred Destination ) อย่างยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม Preferred Destination การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวรับรองคุณภาพ และผลักดันการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

ซึ่งเราได้รับเกียรติจากคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาและดูแลองค์กรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เราได้รับทราบกัน ซึ่งคุณฐาปนีย์ ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า อย่างไรบ้างไปรับชมกันเลยครับ

“ททท.เป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวใหประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม อย่างยั่งยืน” นี่คือวิสัยทัศน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มุ่งมันจะนำเสนอ ส่งเสริม แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ก้าวไกลและยั่งยืนโดย ททท. มุ่งเน้นการ

–    ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ในการขยายฐานตลาดคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่น เพื่อส่งมอบคุณค่า การท่องเที่ยวของประเทศไทย

–    สร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว

–    บูรณาการการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทาน ให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ และกระจายรายได้อย่างยั่งยืน

–    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตลาดและการบริการข้อมูลด้านการตลาดท่องเที่ยวที่ครบถวนเพื่อตอบ สนองความตองการของนักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

–    เสริมสร้าง ททท. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ด้านตลาดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของนวัตกรรมและธรรมภิบาล

ซึ่งเป้าหมายขององค์กร  “ททท. มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม  “Preferred  Destination”  การเป็นแหล่งท่งเที่ยวที่ รองรับนักท่องเที่ยวระดับคุณภาพ และผลักดันการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ซึ่งคงไว้ด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย รักษา

สมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย รวมถึง การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ในด้านกำรสร้างรายได้อย่างเท่าเทียมทุกภาคส่วน ในปัจจุบันมีภารกิจที่สำคัญและโดดเด่น คือ กิจกรรม Colourful Krabi Phangnga Koh Samui เพื่อสร้างบรรยากาศด้าน การท่องเที่ยวในการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในพื้นที่นำร่องทางการท่องเที่ยวต่อจากโครงการ Phuket Sandbox ได้แก่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้แนวคิด Welcome Back Beach Paradise สวรรค์สีสัน แห่งทะเลใต้ โดยการตกแต่งสถานที่และประดับไฟ แสง สี และใช้เสียงธรรมชาติ หาดทรายชายทะเล เป็นรูปแบบกิจกรรมลักษณะที่ไม่เน้นการรวมตัวของนักท่องเที่ยว  โดยมีไฮไลท์คือแลนด์มาร์คจุดถ่ายภาพ เพื่อใหนักท่องเที่ยวได้เแชร์ภาพถ่ายและบรรยากาศลงในโซเชียลมีเดีย สรางสีสันและความพร้อมของแต่ละพื้นที่ในการเปิดรับนักท่องเที่ยว

ททท. มุ่งหวังให้กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์และแสดงถึงความพรอมในการเปิดรับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ททท. ได้เน้นย้ำมาตรการด้านสาธารณสุข “DMHTT” อยางเครงครัด โดยตัวอย่างโครงการที่เคยประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบตอนนี้ผู้คนให้ความสนใจ ก็คือโครงการ Phuket Sandbox  ซึ่งมกี ารกำหนดมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย นับเป็นหนึ่งหัวใจหลักที่สำคัญของการดำเนินมาตรการ ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ใช้มาตรการเข้มงวดในการตรวจและป้องกัน

ทาง ททท. ได้ชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาแนวคิดจากการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สู่ BCG Economy Model การเชื่อมโยง แนวคิดสู่แผนปฏิบัติของ ททท. และได้ยกตัวอย่างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. ที่ผนวกกรอบแนวคิด Happy Model เปนแนวทางในการดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ การส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น การนำเสนอสินค้า GI และต่อยอดสินค้า OTOP การพัฒนา Story Telling ยกระดับสู่ Content Marketing โดยส่งเสริมรูปแบบผูู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยกลุ่ม TravelTech เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง ผ่านแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต่อยอดถึงGastronomy Tourism ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวรูปแบบ Health & Wellness ทั้งมิติสมุนไพรไทย เวชภัณฑ์และทักษะของแพทย์แผนไทยและการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งสอดคล่องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในอนาคต

และนี่คือ ความตั้งใจของรายการ Vision Plus ที่พร้อมเปิดวิสัยทัศน์ของผู้นำ ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน อย่างหนึ่งในของผู้นำ องค์กรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่มุ่งมันพัฒนา บริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยว ด้วยการนำเสนอการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตลาดและการบริการข้อมูลด้าน การตลาดการท่องเที่ยวและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่เป็นไปตามมาตรการ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม