เสร็จแล้ว ! โครงการก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองแกลง ส่งเสริมการท่องเที่ยว แก้ปัญหาจราจร

นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่ทางหลวงหมายเลข 3 หรือถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นทางหลวงสายหลักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด มีการตัดผ่านย่านชุมชนหลายแห่ง ประกอบกับทางหลวงเส้นดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆจำนวนมาก และเป็นอีกหนึ่งเส้นทางในการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้มี  ปริมาณรถยนต์สัญจรผ่านเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณช่วงที่ผ่านอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา   กรมทางหลวง ได้มีการขยายเป็น 4 ช่องจราจร แล้วก็ตาม

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาลทั้งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาจราจรแก่ผู้ใช้เส้นทาง  กรมทางหลวงจึงได้ทำการก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองแกลง โดยเป็นการก่อสร้างทางใหม่ระหว่าง กม.1+667 – กม.13+200 อยู่ในพื้นที่ตำบลวังหว้า ตำบลทางเกวียน ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยทางหลวงสายนี้มีระยะทางตลอดสายรวม 11.53 กิโลเมตร ลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้น 1 ขนาด 2 ช่องจราจร และ 4 ช่องจราจร ไป – กลับ

อธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผย ต่อไปอีกว่า ปัจจุบันโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานไปแล้วตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทำให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร และการขนส่ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจของภาคตะวันออก หรือ EEC ตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นเขตศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมในอนาคต ส่งเสริมการค้า และการลงทุน สู่ระดับเอเชียต่อไปอีกด้วย