ดย. พม. แถลงข่าว มอบสัญชาติไทยเป็นของขวัญวันเด็กให้น้องเกื้อ

กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เรื่องการสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวไร้สัญชาติเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และกำลังศึกษาเล่าเรียนในสถาบันการศึกษา เพื่อการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียน นักศึกษา และบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรหรือบุคคลที่ไม่ปรากฎบิดามารดาหรือถูกบิดามารดาทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าให้แก่เด็กเพื่อประกอบการขอสถานะบุคคลและสัญชาติไทยให้แก่เด็ก ตามมาตรา 7 ทวี วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 และตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 ธันวาคม 2559

ดร.สมคิด กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ได้รับสถานะสัญชาติไทยแก่น้องเกื้อ อายุ 18 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สถาบันการศึกษา  แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี โดยน้องเกื้อได้อยู่ในการดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน นานกว่า 10 ปี และน้องเกื้อมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมีสัญชาติไทยตามประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายดังกล่าว และน้องเกื้อมีความสามารถหลายด้าน ทั้งด้านกีฬาได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาบาสเกตบอล นักฟุตซอล และด้านดนตรี เป็นมือเบสวงดนตรีของโรงเรียน  และเป็นวงโยธวาทิตของโรงเรียน ดังนั้นกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการตามกระบวนการ เพื่อให้ได้สิทธิความเป็นพลเมืองไทย เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด และวันเด็กแห่งชาติให้กับน้องเกื้อ

ดร.สมคิด ทิ้งท้ายว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญ และมีความพยายามที่จะช่วยเหลือเด็กในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้เด็กได้รับสถานะสัญชาติไทย เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสไร้สถานะบุคคล ได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองไทย ตามหลักการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่อไป