สารประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ “วันเด็กแห่งชาติ” 62

เด็กควรได้รับการดูแลจากทุกภาคส่วนของสังคมเพราะเรื่องของเด็กเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสมาชิกทุกคนในสังคม สมดังที่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ ๓ ได้ให้หลักประกันไว้ว่า  “ในการกระทำทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก ไม่ว่าจะกระทำโดยสถาบันทางสังคมสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน ศาลยุติธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองค์กรนิติบัญญัติ ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นลำดับแรก

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอยืนยันในสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย มีความปลอดภัย มีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการศึกษาที่ดี มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ได้รับการคุ้มครอง ได้แสดงออก และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นอันเหมาะสม

เป็นที่น่ายินดีว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. …. เพราะการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบกับมีงานวิจัย ที่ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาสมองในช่วงปฐมวัย เป็นการสร้างคุณภาพสมองที่ฝังลึก ก่อให้เกิดเป็นความสามารถ อุปนิสัย และบุคลิกภาพที่ติดตัวบุคคลไปตลอดชีวิต เช่น การอ่านนิทานให้เด็กเล็ก ๆ ฟัง จะช่วยพัฒนาสมองของเด็ก เพราะนิทานจะช่วยกระตุ้นจินตนาการและพัฒนาการเรียนรู้

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ก็มีเรื่องที่ท้าทายแก่เด็ก เพราะเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งทำให้ต้องมีการปรับตัวอย่างฉับพลัน และการเปลี่ยนโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จำนวนเด็กมีน้อยลง ทำให้มีภาระในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งเด็กในวันนี้ที่จะเป็นวัยทำงานในอนาคตจะต้องเผชิญ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนของสังคมควรร่วมกันแก้ไขโดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการแก้ไขด้วย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเสริมพลังศักยภาพให้แก่เด็กในการเผชิญความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลก

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอส่งกำลังใจมายังเด็ก ๆ ทุกคน ให้มีความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ มีความสุข และเติบโตอย่างมีศักดิ์ศรี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป

นายวัส ติงสมิตร

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ