กรมสุขภาพจิตมอบชุดของขวัญวันเด็ก “คิดเป็น คิดดี คิดให้”นำเยาวชนไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0

(11 ม.ค.62)  กรมสุขภาพจิตมอบของขวัญวันเด็กเพื่อพัฒนาเด็กไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีลักษณะของคนที่มี สติปัญญาดี มีความคิดสร้างสรรค์ คิดแง่บวก และคิดทำประโยชน์ช่วยเหลือ ผู้อื่นและสังคม (Creation, Positive & Response to Society) ด้วยชุดของขวัญวันเด็กพร้อม จัดกิจกรรมทั่วประเทศตามแนวคิด “เด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ เป็นสุข”

นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต  อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2561  กรมสุขภาพจิตได้มีการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าระดับสติปัญญาเฉลี่ยเท่ากับ 94.73 ซึ่งต่ำลง เกือบ 3 จุดเมื่อเทียบกับการสำรวจในปีพ.ศ. 2559 (ระดับสติปัญญาเฉลี่ย 98.2) มาจากเด็กไทยมีต้นทุนต่ำทางพัฒนาการโดยกรมอนามัยได้การศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยครั้งที่ 6 เมื่อพ.ศ. 2560 ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (DENVER II) พบมีเด็กวัย 3 – 5 ปีพัฒนาการล่าช้าถึงร้อยละ 42 ขณะที่เด็กแรกคลอดถึง 2 ขวบปีแรกที่ได้รับ การดูแลตามโครงการส่งเสริม พัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา พบมีพัฒนา การล่าช้าเพียงร้อยละ 23.2 กรมสุขภาพจิตจึงเร่งเปิดแนวรบใหม่นอกสถานบริการสาธารณสุข  โดยเน้นการดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง ในชุมชนโดยเฉพาะเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเร่งด่วน เริ่ม kick off วันที่ 11 มกราคม 2562 ที่สถาบันราชานุกูล และมอบหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตส่งมอบของขวัญให้กับเด็กไทยทั้งประเทศ

อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวต่อว่าจากคำขวัญวันเด็กปี พ.ศ. 2562 ของท่านนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ว่า ″เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” กรมสุขภาพจิตจัดทำ ชุดนิทรรศการ “เด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ : CPR” บูธกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่น 3 ฐานกิจกรรม และชุดของขวัญกระตุ้นสติปัญญาเด็กไทย  อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเสริมว่าพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กและครูสามารถใช้หลัก CPR ดูแลบุตรหลานได้ตลอดตั้งแต่แรกเกิดถึง 11 ปี

ด้านแพทย์หญิงมธุรดา  สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวว่าผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ได้ มีเพียงสติปัญญาดีหรือไอคิวดีเพียงอย่างเดียว พ่อแม่ต้องปลูกฝังให้ บุตรหลานมีทักษะด้านอื่นๆที่จะเป็นรากฐานของกระบวนการคิด ตัดสินใจและการกระทำ ที่มีส่วนช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในอนาคต ทักษะการคิดเพื่อความสำเร็จ ไม่ได้ติดตัวมา ตั้งแต่กำเนิด แต่ทุกคนมีศักยภาพที่จะฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้  เด็กเรียนรู้ได้ดีผ่านการเล่นกิจกรรรม ที่สนุกและสร้างความสุข การจัดงานวันเด็กที่สถาบันราชานุกูลในวันนี้สถาบันได้จำลองกิจกรรมง่ายๆ เพื่อการส่งเสริมทักษะการคิดในเด็กไทยให้เด็กไทยคิดเป็น (creation) คิดดี (positive thinking) และคิดให้ (Response to Society) ถือเป็นวัคซีนป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามเด็กในยุคปัจจุบัน เช่น เกมหรือสื่อจอใส เป็นต้น โดยสามารถประยุกต์ใช้ชุดของขวัญนี้ได้ในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนหรือในครอบครัว  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและองค์ความรู้ได้ที่ www.rajanukul.go.th