รมว.สธ.เปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ช่วงที่ 2

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล 878 อำเภอทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-20 มกราคม 2562

วันที่ (11 มกราคม 2562) ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดหนองบอนบุญญาราม อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่โดยให้กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล 878 อำเภอทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร จัดบริการช่วงแรกเมื่อวันที่ 11-24 ธันวาคม 2561  ช่วงที่ 2 วันที่ 7-20 มกราคม 2562  ให้บริการการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคตา สุขภาพจิต ประเมินความเครียด ให้คำปรึกษาด้านจิตเวชและตรวจรักษาเบื้องต้น แนะนำและฝึกอาชีพ รวมทั้งบริการอื่น ๆ ตามบริบทของพื้นที่  สำหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่วัดหนองบอนบุญญาราม ให้บริการประชาชนตำบลเกาะจันทร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ทำสวน ทำไร่ จึงได้จัดบริการเพิ่มเติมตามสภาพของพื้นที่ คือการตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกร รวมทั้งการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง บริการแพทย์แผนไทย นวด ประคบ กายภาพบำบัด คลินิกเลิกบุหรี่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยพ่อ” นิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้อาทิ การตรวจมะเร็งเต้านม ปากมดลูก การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR AED การตรวจและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก บริการให้ข้อมูลทางการศึกษาเป็นต้น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ หน่วยแนะนำและฝึกอาชีพ บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว บริการตัดผมสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี โดยช่างตัดผมมืออาชีพ จำหน่ายสินค้าโอทอป และผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาพื้นที่

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกลกล่าวต่อว่า ผลการดำเนินงานช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-24 ธันวาคม 2561 ระยะเวลา 14 วัน ทั่วประเทศมีผู้มาใช้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รวม 380,032 คน บริการแพทย์พื้นฐาน 104,887 ราย ส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ 3,182 ราย บริการทันตกรรม 42,515 ราย ส่งต่อ 1,337 ราย บริการตรวจตา 38,573 ราย ส่งต่อ 1,871 ราย บริการด้านสุขภาพจิต 58,850 ราย ส่งต่อ 1,928 ราย แนะนำและฝึกอาชีพ 49,017 ราย และกิจกรรมตามบริบทพื้นที่ 86,190 ราย

ทั้งนี้ การให้บริการครั้งนี้ประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอเกาะจันทร์ โรงพยาบาลเกาะจันทร์ โรงพยาบาลพนัสนิคม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 และหน่วยงานในพื้นที่อาทิ เทศบาลเมืองปกฟ้า กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกาะจันทร์

**************************************