ประธานบอร์ดการเคหะเยี่ยมชุมชนร้อยเอ็ด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายไมตรี อนิทุสุต ประธาน กรรมการการเคหะแห่งชาติ  พร้อมด้วย นางอุบลวรรณ สืบยุบล ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารโครงการการเคหะแห่งชาติ นายต่อพงษ์ จำจด ผู้อำนวยการฝ่าย นโยบายและแผนการเคหะแห่งชาติ นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะผู้เข้าร่วมอบรมเชิง ปฏิบัติการโครงการเสริมสรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ โครงการ จัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปีงบประมาณ 2561 การเคหะแห่งชาติ ได้ตรวจเยี่ยมบ้านมั่นคงพัฒนา ตำบล หนองหญ้าม้า อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ประสบปัญหา ไม่มี ที่อยู่อาศัยและบุกรุกที่สาธารณะ ริมคูเมือง จำนวน 350 ครัวเรือน  และได้ย้้าย มาอยู่อาศัยในชุมชนแห่งนี้เมื่อ 8 ปีก่อน โดยการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ พอช. และ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดสรรที่ ดำเนินการปลูกบ้านอาศัยภายใต้โครงการ “บ้านมั่นคง พัฒนา” ตั้งแต่ปี 2543 ปัจจุบันมีผู้ประสบปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 157 ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 44.85 และกลับภูมิลำเนา จำนวน 20 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.73  ส่วนที่เหลือคณะนี้จำนวน 93 ครอบครัว กำลัง จัดหาที่ที่เหมาะสมให้ต่อไป

ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติได้สอบถามความเป็นอยู่ของผู้ที่อาศัย อยู่ในชุมชนดังกล่าว ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยผู้นำชุมชนแจ้งว่า ทุกคนได้รับ สวัสดิการอย่างทั่วถึง และ มีอาสาสมัคร caregiver ได้ให้การดูแล ผู้สูงอายุและ ผู้พิการ ทั้งนี้ ทุกคน ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลอย่างชัดเจน ได้แก่ เกณฑ์ การรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ การลงทะเบียนใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การยกเว้นสวัสดิการค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น

นายไมตรี กล่าวว่า การเคหะฯ ร่วมกับกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ จัดการสัมมนาการจัดทำแผนที่อยู่อาศัย เพื่อให้ชุมชนมีการจัดระเบียบ เมือง ที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ทั้งผังเมือง สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ฯลฯ โดย กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงในที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถ้วน