กรมอนามัย จัดกิจกรรมองค์กรส่งเสริมสุขภาพ สร้าง Change Agent ตัวแทนขับเคลื่อนด้านสุขภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบองค์กรส่งเสริมสุขภาพ ปี 2562 สร้าง Change Agent ตัวแทนขับเคลื่อนด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกรมอนามัยมีกิจกรรมทางกาย ที่เหมาะสม

วันที่ (10 ธันวาคม 2562) แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนารูปแบบองค์กรส่งเสริมสุขภาพ ปี 2562 ณ ลานสนามหญ้ากรมอนามัย ว่า ประเทศไทย มีประชากรวัยทำงานอายุตั้งแต่ 15 – 59 ปี เกือบ 40 ล้านคน มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนร้อยละ 48 และจากการสำรวจข้อมูลดัชนีสุขภาพบุคลากร กรมอนามัยในส่วนกลาง พบว่ามีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักเกิน ร้อยละ 20.03 และอ้วน ร้อยละ 35.94 และพบภาวะอ้วนลงพุงร้อยละ 50.64 กรมอนามัยในฐานะที่เป็นผู้นำหลักในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ได้มีการดำเนินนโยบายส่งเสริมสุขภาพ โดยเน้นให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ซึ่งการที่บุคลากร    กรมอนามัยจะมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น เป็นต้นแบบการมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะการเป็นองค์กรต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงเป็นสิ่งที่จะต้อง ร่วมมือกันเพื่อยกระดับการนำในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย

“ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบองค์กรส่งเสริมสุขภาพ ปี 2562 ในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรกรมอนามัยส่วนกลางมีกิจกรรมทางกายตามเกณฑ์ข้อแนะนำ รวมทั้งเพื่อพัฒนารูปแบบองค์กรส่งเสริมสุขภาพ และนำไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพให้กับหน่วยงานราชการอื่น อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกรมอนามัยได้มีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทางานของบุคลากรกรมอนามัย โดยในส่วนของกิจกรรมองค์กรส่งเสริมสุขภาพปี 2562 ประกอบไปด้วย 1. กิจกรรมรณรงค์กรมอนามัย Happy Health Happy Walk Steps Challenge  2. กิจกรรม Moving Forward กับผู้บริหาร และ 3. กิจกรรม Dream Fit Program โดยกิจกรรมนี้เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยมีการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนผ่านตัวแทนขับเคลื่อนด้านสุขภาพในภาพหน่วยงานหรือ Change Agent ต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ