สวธ.ประกาศคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยดีเด่นพุทธศักราช 2562

สวธ.ประกาศคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562  และคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ด้านการพูด อ่าน – เขียน

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  แจ้งว่า  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมความเป็นไทย กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยสวธ.จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562 และคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน และการเขียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทยในการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดาวโหลดแบบเสนอประวัติผลงาน และใบสมัครได้ทาง www.culture.go.th หรือติดต่อได้ที่ กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม สวธ. เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. 10310 โทร. 0 2247 0028 ต่อ 1212 , 1222  ตามวัน เวลาราชการ (ปิดรับผลงานภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ศุกร์นี้)