สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารพักพยาบาล 7 ชั้น และทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี

วันที่ (10 มกราคม 2562)  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคารพักพยาบาล 7 ชั้น” และทรงเปิด “อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา” โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการและประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของโรงพยาบาลว่า โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พัฒนาศักยภาพตามวิสัยทัศน์ “เป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และสาธารณสุขชายแดนชั้นนำระดับประเทศ” เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 540 เตียง ให้บริการโดยแพทย์เชี่ยวชาญ ตรวจรักษาโรคที่ยุ่งยากซับซ้อน มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,375 คน ทำให้ขาดแคลนที่พักเป็นจำนวนมาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ จำนวน 12 ไร่ 1 เศษ 3 ส่วน 10 ตารางวา สร้างที่พักอาศัยของพยาบาล เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยในปี 2562 นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณมูลค่า 74,946,500 บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 7 ชั้น จำนวน 96 ห้อง

สำหรับ “ตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา” เป็นอาคารคนไข้ ขนาด 8 ชั้น 298 เตียง ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเป็นประธานในการจัดหาทุน เพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่า 250 ล้านบาท โดยมีมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในโอกาสทรงเจริญพระชันษาครบ 100 ปี ในเดือนตุลาคม 2556 และเริ่มเปิดให้บริการประชาชนในปี 2558 ประกอบด้วย ห้องตรวจโรคผู้ป่วยตา หู คอ จมูก หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย-หญิง หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย – หญิง หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก ในปี 2561 ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 1,911 ราย และผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ 563 ราย