ก. แรงงาน รุก! ประชารัฐ ติวเข้มภาษา แท็กซี่สุวรรณภูมิ

วันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการพัฒนาผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว นักธุรกิจชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และยิ่งจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการพัฒนาประเทศทั้งด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ รองรับเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยรถแท็กซี่ในสนามบินสุวรรณภูมิจะเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่ชาวต่างชาติจะเรียกใช้บริการในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ จึงเปรียบเสมือนด่านแรกในการให้การต้อนรับสร้างความประทับใจเกิดขึ้นกับชาวต่างชาติ จากข้อมูลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่ามีรถแท็กซี่จำนวนกว่า 6,000 คน ต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการขับขี่และบริการผู้โดยสารอย่างมืออาชีพ ทำงานได้ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่าพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้ กพร. ใช้แนวทางประชารัฐลงนามความร่วมมือกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การพัฒนาผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ให้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กพร. จะให้การสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) (English For Taxi Driver) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สร้างสถานการณ์จำลองเพื่อให้มีบทสนทนาภายใต้หัวข้อหลักภาษาอังกฤษเบื้องต้น การนับและอ่านตัวเลข คำศัพท์เกี่ยวกับรถแท็กซี่สาธารณะและการให้บริการ การทักทาย การแนะนำตนเอง สถานที่ท่องเที่ยว ขั้นตอนการเดินทาง การนัดหมาย การแก้ปัญหาในการบริการ การขอโทษ การขอบคุณและการกล่าวคำลา เป็นต้น นำร่องฝึกให้กับแท็กซี่ประจำอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

“สำหรับภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในอนาคตจะมีการฝึกอบรม โดยจะเน้นจากกลุ่มเป้าหมายที่มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และภาษาอาเซียน เป็นต้น การสื่อสารกับชาวต่างชาติได้จะเสริมสร้างความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ เพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมถึงนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำได้อีกด้วย ส่วนความร่วมมืออื่นๆ จะเปิดโอกาสผู้ขับรถแท็กซี่ทั่วไป ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ สหกรณ์แท็กซี่ และแท็กซี่บุคคลทั่วไป เข้ารับฝึกอบรมและประเมินทดสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพขับขี่รถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) เป็นต้น การดำเนินครั้งนี้จะเป็นไปตามจะเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วย” อธิบดีกพร. กล่าว