เครือข่ายเด็กและเยาวชนอุบลราชธานี ร่วมกันจัดงาน ตุ้มโฮม แต้มฮัก มหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลก ณ จ.อุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.15 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวปาฐกถาเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย”

ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า ทิศทางการขับเคลื่อนงานของกรม กิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ด้วยกรอบกฎหมายอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ,พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ,พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ,แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555-2559 ,แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับ ที่ 2 พ.ศ.2560 – 2564 โดยสภาเด็กและเยาวชน ขับเคลื่อนงาน ดังนี้

1) การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นลดลง และได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ รวมถึงได้รับการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมในแต่ละราย 2) เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เด็กแรกเกิดและเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยและได้รับการดูให้มีคุณภาพ ชีวิตอย่างเป็นระบบ 3) ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวลดลงและทำให้ครอบครัวเป็นสุขครอบครัวพอเพียงครอบครัวมีสุข ความรุนแรงในครอบครัวลดลง 4) ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น / ปัญหายาเสพติด ชุมชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น/ ยาเสพติด 5) สื่อและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน การลดพื้นที่เสี่ยง เพิ่มพื้นที่ดี เน้นให้มีค่ายจิตอาสา ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มีพื้นที่สร้างสรรค์สาหรับเด็ก และเยาวชน “โดยใช้ model ถนนเด็กเดิน”

การจัดกิจกรรม ตุ้มโฮม แต้มฮัก มหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลกในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ได้แก่มหาวิทยาลัpอุบลราชธานี  สสส. กรมกิจการเด็กและเยาวชน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ปาฐกถาเรื่อง การสร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น โดย ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ความท้าทายในการบ่มเพาะเด็กไทย ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการบริหารแผน  สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ,The power of Children and Youth รวมถึงการแสดงของเยาวชน คนรุ่นใหม่จังหวัดอุบลราชธานี อาทิ การแสดงของวงดนตรีสากล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,การแสดงของเยาวชน B-Boy และ Cover Dance จากสภาเด็กและเยาวชน ต.นาจะหลวย ,การแสดงของเยาวชนหมอลำ หมอแคน จากสภาเด็กและเยาวชน ต.ห้วยยาง ,การแสดง ของเยาวชนวงกันเกราบันเทิงศิลป์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,การแสดงของเยาวชนหมอลำ จากสภาเด็ก และเยาวชน ต.บอน ,การแสดงของเยาวชน Cover Dance Team Hunter (ตัวแทนกลุ่ม Ubon Cover Dance)

การจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ (ถนนเด็กเดิน) รูปแบบการเดินรณรงค์และจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนและกลุ่มเป้าหมาย โดยดำเนินการครอบคลุมทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้ดำเนินการในจังหวัดพะเยา และนครพนม และมีแผนการขับเคลื่อนอีก 6 จังหวัด ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา หนองคาย สกลนคร พิษณุโลก สงขลา และสุราษฎร์ธานี ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวทิ้งท้าย

 

 

 

…………………………………………….