กปน. จับมือ วว. MOU ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นางชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กปน. และ วว. เรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน และประสานงานความร่วมมือด้านการวิจัยวิชาการทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกันเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ