การบริหารจัดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมพร้อมรับฤดูน้ำหลาก โดยกรมชลประทาน

Featured Video Play Icon

ผักตบชวา นับเป็นอุปสรรคสำคัญที่สร้างปัญหาทางสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำต่างๆทั่วประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพราะผักตบชวาเป็นวัชพืชที่เจริญเติบโตได้ทุกสภาพน้ำ ขยายพันธุ์และแพร่กระจายตัวได้อย่างรวดเร็วจนเต็มแม่น้ำลำคลอง กีดขวางเส้นทางสัญจรทางน้ำ ทำให้ลำคลองเกิดการตื้นเขินแล้ว ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการลำเลียงน้ำในช่วงฤดูแล้ง และการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย และปัญหาอื่นๆอีกมากมาย

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชทางน้ำชลประทานและทางน้ำสายหลัก บริเวณแม่น้ำท่าจีน เหนือเขื่อนเจ้าพระยารวมทั้งแม่น้ำน้อย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำนครนายก และแม่น้ำบางปะกง ตามนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ซึ่งที่ผ่านมากรมชลประทานได้ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการวางมาตรการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง และเป็นระบบแบบแผนที่ชัดเจน ภายใต้สโลแกนที่ว่า “หยุด เก็บ บ่อย”

โดยทางกรมชลประทานได้ทำการติดตั้งทุ่น Log boom เพื่อดักหรือหยุดผักตบชวาและวัชพืชไม่ให้ไหลไปตามแม่น้ำลำคลอง ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บ นำเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เข้าดำเนินการจัดเก็บวัชพืชที่ไหลเข้ามาสะสมในแม่น้ำ และทางน้ำชลประทานสายต่างๆ พร้อมทั้งจัดรอบเวรเก็บเล็กอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก เพื่อเป็นการป้องกัน และบรรเทาความเดือดร้อนลดผลกระทบกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

อีกทั้งยังมีการติดตั้งป้ายแสดงชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ ในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ไว้ที่อาคารชลประทาน และทางน้ำชลประทานที่มีความเสี่ยงต่อการสะสมของผักตบชวา เพื่อให้ประชาชนที่พบเห็น ได้สามารถแจ้งให้หน่วยงานชลประทานในพื้นที่เข้าไปทำการจัดเก็บได้อย่างทันท่วงที หรือสามารถแจ้งผ่านช่องทางสื่อสารสังคมออนไลน์ Page Facebook “กรมชลประทาน” หรือสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง