กรมแพทย์แผนไทยฯ จับมือผู้ประกอบการพัฒนาศักยภาพยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยสู่สากล

วันที่ (9 มกราคม 2562) ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมืองแอร์พอร์ต กทม. นายแพทย์สรรพงศ์  ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นางพิรมล เจริญเผ่า อดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เภสัชกรสมนึก สุชัยธนาวนิช ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร พร้อมผู้แทนผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ หารือแนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่สากล โดยเภสัชกรสมนึก สุชัยธนาวนิช ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยฯ กล่าวว่า “กรมแพทย์แผนไทยฯ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4 ภูมิภาค กว่า 40 ราย โดยเราจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดมาให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาทิ  ผู้แทนAlibaba Thailand  ซึ่งเราเห็นว่าการส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรในด้านต่างๆ ยังมีค่อนข้างน้อยและไม่มีความต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมและการตลาดของสมุนไพรได้รับการพัฒนาน้อยมากเมื่อเทียบกับสินค้าประเภทอื่นๆ  โดยสะท้อนได้จากมูลค่าการผลิต มูลค่าทางการตลาด และมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมสมุนไพร ขณะที่สัดส่วนมูลค่าการผลิต การบริโภค และการส่งออก ส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปของวัตถุดิบพืชสมุนไพร (เครื่องเทศ พืช ผลไม้) มากกว่าสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์

ด้านนายแพทย์สรรพงศ์ ฤิทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ หลังจากที่กรมฯจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4 ภูมิภาคแล้ว วันนี้ยังร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรคเพื่อหาแนวทางดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพในระดับสากล กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นขับเคลื่อน Demand-side ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มโอกาส สร้างอาชีพและรายได้ ที่เป็นการกระจายความมั่งคั่งไปสู่เกษตรกรไทยผู้เพาะปลูกวัตถุดิบสมุนไพร ตลอดจนมีการนำวัตถุดิบสมุนไพรไทยที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการตลาด ให้เป็นที่ยอมรับ และมีศักยภาพในแข่งขันทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้เกิดความตื่นตัวในการยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สามารถเพิ่มมูลค่าและนำรายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้น