กรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่ภาคใต้ ให้กำลังใจพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย พายุโซนร้อน “ปาบึก” ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Featured Video Play Icon
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่ภาคใต้ ให้กำลังใจพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย พายุโซนร้อน “ปาบึก” ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ประชุม Conference ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ดย. 14 จังหวัดภาคใต้ สภาเด็กและเยาวชน และทีม One Home จังหวัดนครศรีธรรมราช และลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และผู้รับบริการในบ้านพักเด็กและครอบครัว และสถานสงเคราะห์
โดย ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
– ซ่อมแซมหลังคา และสถานที่ที่ได้รับความเสียหาย
– ประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคาร
– สร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่
และลงพื้นที่อ.ปากพนัง มอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวที่ประสบภัย จำนวน 3 ครอบครัว และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัย ดังนี้
– การให้ความช่วยเหลือโดยทีม One Home
– ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ปรับสภาพจิตใจ ให้คำแนะนำ และให้คำช่วยเหลือในเบื้องต้น
– จัดอบรมในการป้องกันภัยพิบัติ
– การส่งเสริมและสนับสนุน การรวมกลุ่มอาชีพ