กฤษฎา บุกแปลงนำร่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

วันที่  (9 มกราคม 2562) นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (แปลงนำร่อง) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร และเป็นประธานเปิดโครงการสาธิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/62 พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนี้ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน  นายเทพพงษ์  ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

 

สำหรับโครงการนำร่อง โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร ที่อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เริ่มเมื่อเดือนกันยายน 2561 เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการกว่า 206 ราย พื้นที่ 3,025 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตรวม 3,454.72 ตัน เกษตรกรสามารถขายได้ที่ความชื้นประมาณ  28 – 30% โดยราคาที่จุดรับซื้อของสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ อุตรดิตถ์ประมาณ 7 บาทต่อกิโลกรัม คาดว่าเกษตรกรจะมีรายได้เฉลี่ย 8,365 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,810 บาทต่อไร่ จึงจะได้กำไรถึง 4,555 บาทต่อไร่ นอกจากนี้ ตรวจสอบราคารับซื้อข้าวโพดที่จังหวัดสระบุรี เกษตรกรขายข้าวโพดเก็บเกี่ยวสดที่หน้าแปลงความชื้น 25% ราคาไม่ต่ำกว่า 8 บาท ส่วนที่ความชื้น 14.5% หน้าโรงงานอาหารสัตว์สูงถึง 10 – 10.25 บาท

โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด ได้แก่ นางทองคำ มากล้น พื้นที่เพาะปลูกจำนวน 9.75 ไร่ โดยเริ่มปลูก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 และเก็บเกี่ยวเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ผลผลิตเฉลี่ย 1,800 กิโลกรัม/ไร่ ราคาขาย (ความชื้น 28 %) 7.20 บาท/กิโลกรัม รายได้เฉลี่ย 12,960 บาท/ไร่ เมื่อหักต้นทุนการเพาะปลูกแล้ว มีรายได้ สุทธิ 8,380 บาท/ไร่

นายเมธี วุฒิเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีศักยภาพในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งสิ้น  41,093.01 ไร่ อยู่ในเขตชลประทาน 3,527 ไร่ นอกพื้นที่ 36,974.25 ไร่ กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้มีต้นทุนน้ำเพียงพอต่อความต้องการ เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ที่มั่งคงเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น