กปน. – กฟน. สานต่อความร่วมมือด้านข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชน รองรับ THAILAND 4.0

วันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) ถนนประชาชื่น นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วย นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีในการให้บริการระหว่าง กปน. กับ กฟน. โดยร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของทั้งสองหน่วยงาน ตลอดจนเกื้อกูลองค์ความรู้ ตามนโยบายภาครัฐ เพื่อร่วมผนึกกำลังในการให้บริการประชาชน

นายปริญญา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาระบบราชการ ตามแนวคิด THAILAND 4.0 เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยพลิกโฉมให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานของหน่วยงานภาครัฐร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ซึ่งที่ผ่านมา กปน. กับ กฟน. มีความร่วมมือในการใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้อมูลแผนที่ฐานมาตราส่วน 1 : 1000 พร้อมสานต่อความร่วมมือไปสู่การทดลองแลกเปลี่ยนข้อมูลรหัสประจำบ้าน (House ID) บนแผนที่ฐานมาตราส่วน 1 : 1000 เพื่อนำมาปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการร่วมกันพัฒนาด้านนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนในอนาคต อาทิ การแจ้งค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า ในใบแจ้งเดียวกัน การขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา-ไฟฟ้าร่วมกัน การแจ้งข่าวสารเรื่องน้ำประปา-ไฟฟ้า เป็นต้น

นายชัยยงค์ กล่าวว่า จากความร่วมมืออันดีระหว่าง 2 หน่วยงาน ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนับสิบปี เป็นรากฐานสำคัญของการขยายผลไปสู่ความร่วมมือด้านการพัฒนางานบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่บริการของทั้ง 2 หน่วยงาน ซึ่งในอนาคตคาดว่า จะสามารถก้าวไปถึงการให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารใด ๆ พร้อมทั้งเป็นต้นแบบด้านความร่วมมือระหว่างองค์กรให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป