กสร. ย้ำนายจ้างมีลูกจ้างครบ 10 คน ต้องจัดทำเอกสารการจ่ายค่าจ้าง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างมีลูกจ้างรวมกันครบ 10 คนขึ้นไป จัดทำเอกสารการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2 หมื่นบาท

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จัดทำเอกสารการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 1.วันและเวลาทำงาน 2.ผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวนเป็นหน่วย และ3.อัตราและจำนวนค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดที่ลูกจ้างแต่ละคนได้รับ และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้วนายจ้างต้องให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในเอกสาร ไว้เป็นหลักฐานด้วย กรณีที่นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ให้แก่ลูกจ้าง โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่น ให้ถือว่าหลักฐาน การโอนเงินเป็นเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินดังกล่าว สำหรับนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามกฎหมายโดยมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของนายจ้างที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 10 คน สามารถนำแนวปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้ เพื่อป้องกันปัญหาการโต้แย้งสิทธิในเรื่องของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดได้ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1506