กรม พด. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้าน การวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย” (CESRA)

ประเทศไทยได้เปิดตัวศูนย์ CESRA อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และได้มีการเสวนาแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์ CESRA ซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนาได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแผนการดำเนินงาน กำหนดทิศทาง และประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนาศูนย์ CESRA

เพื่อให้การขับเคลื่อนสู่แผนการดำเนินงานของศูนย์ CESRA ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการขับเคลื่อน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ CESRA ทั้งด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ บุคลากร การติดตามประเมินผล และการเผยแพร่ข้อมูล พร้อมจัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์ CESRA โดยระบุประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย การฝึกอบรม และการสร้างเครือข่ายสำหรับขับเคลื่อนศูนย์ CESRA ในบริบททั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน คณะผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนศูนย์ CESRA ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน จำนวน 100 คน ในระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดยรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ CESRA ร่วมระดมความคิดเห็น อภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนํามาซึ่งแผนการขับเคลื่อน ทิศทางการดำเนินงานที่จะช่วยให้เกิดการบูรณาการทำงานและพัฒนาทิศทางศูนย์ CESRA อย่างเป็นรูปธรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยศูนย์ CESRA นี้ จะเป็นสถานที่ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และการขับเคลื่อน ขยายผลเพื่อให้บรรลุความสำเร็จ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการขจัดความหิวโหย สร้างความมั่นคงทาง อาหาร รวมทั้งเป้าหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง