อธิบดีกรม ผส. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “สภาวการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มทิศทางในอนาคตการจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ“ รุ่นที่ 8

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “สภาวการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มทิศทางในอนาคตการจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ“ รุ่นที่ 8 ในโครงการหลักสูตร “การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ” จัดโดยศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย นายกอบต. นายกเทศมนตรี รองนายกอบต. รองนายกเทศมนตรี ปลัดอบต.และปลัดเทศบาล จำนวน 75 คน