อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพบเพื่อนใหม่ของนักเรียนผู้สูงอายุบ้านบางแค ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพบเพื่อนใหม่ของนักเรียนผู้สูงอายุบ้านบางแค ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ห้องเรียน โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมจำนวน ๑๕๐ คน ณ ห้องโรงเรียนผู้สูงอายุ ชั้น ๒ อาคารโสมสวลี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพฯ