ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์อาชีวะระดับภาคกลาง

ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ในวิชาชีพแต่ละสาขานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนกล้าคิด กล้าปฏิบัติอย่างมีเหตุผล สามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ดี มีความรับผิดชอบ โดยในปีนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าประกวดจากทั่วประเทศมากกว่า 2,000 ผลงาน แบ่งออกเป็น 9 ประเภทผลงาน และ 1 องค์ความรู้ ซึ่งผลรางวัลเป็นดังนี้ 1.สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อุปกรณ์ดันขาตั้งรถจักรยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย จ. เพชรบุรี 2. สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องลำเลียงสับปะรดและพ่นปุ๋ย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  3. สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง (รุ่นที่ 2) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 4. สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เซลลูโลสจากน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 5. สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หัตถศิลป์บ้านห้วยเขว้า  สานรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จ.ลพบุรี 6. สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แอพพลิเคชั่นควบคุมลู่วิ่งตามการก้าวอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 7. สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องช่วยพยุงเดินควบคุมด้วยระบบแอนดรอยด์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา8. สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ครีมขัดรองเท้าสารสกัดเปลือกกล้วยน้ำว้า วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี  9. สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ระบบป้องกันภัยภายในบ้าน วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และ10. ประเภทการนำเสนอองค์ความรู้ภาคภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศ Spicy Banana with Whole Grains วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาจากภาคต่าง ๆ ซึ่งได้จัดไปแล้วที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกและกทม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และครั้งนี้ภาคกลาง รวมถึงที่จะจัดระหว่างวันที่  11-14 มกราคม 2562 ที่ภาคใต้ จะนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปประกวดร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในระดับชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  7-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี และจากผลงานที่ได้เห็นจากการประกวดก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของคนที่เรียนอาชีวศึกษา ว่าสามารถนำความรู้ไปสร้างชิ้นงาน หรือนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ ผลงานสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่ชุมชน ต่อยอดในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ สามารถใช้งานได้จริง มีคุณภาพ ซึ่ง สอศ. จะเร่งดำเนินการยื่นขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเหล่านี้ พร้อมทั้งมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ได้คิดประดิษฐ์นวัตกรรมต่าง ๆ ขึ้น

  กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 8 มกราคม 2562