พก. ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้ประสบภัยฯ ปาบึก พร้อมนำทีมสหวิชาชีพ ผู้นำคนพิการและจิตอาสา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ ส่งความห่วงใย กำลังใจ ร่วมฟื้นฟูและคุ้มครองสิทธิคนพิการ

วันที่ (8 ม.ค. 62) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำโดยนางอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เร่งลำเลียงพร้อมส่งมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเก้าอี้สุขาพาสุข ให้กับศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน ปาบึก พร้อมร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังสถานการณ์และประเมินความช่วยเหลือคนพิการและผู้ประสบภัยฯ ตามแผนการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ โดยร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.นครศรีธรรมราช) และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นางอณิรา กล่าวว่า “วานนี้ (7 ม.ค. 62) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ ร่วมกับองค์กรคนพิการ ได้จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก ออกเดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเก้าอี้สุขาพาสุข เพื่อช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้ โดยในวันนี้ ได้ทำการส่งมอบสิ่งของดังกล่าว ให้กับศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน ปาบึก ซึ่งมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พก. มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาวาตภัยและอุทกภัยซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน ต้องตกอยู่ในภาวะยากลำบาก โดยได้มีการประชุมหารือถึงสถานการณ์คนพิการและผู้ประสบภัยฯ ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.นครศรีธรรมราช) และศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทำการประเมินสถานการณ์และวางแผนการปฎิบัติงาน เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอย่างเร่งด่วน พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อดูแลผู้ที่ประสบปัญหาอย่างเต็มกำลัง โดยได้ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้คนพิการและครอบครัวที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว”

หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการใน 3 อำเภอ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง และตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา เพื่อส่งกำลังใจและความห่วงใยแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ อีกทั้งยังได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และเก้าอี้สุขาพาสุข รวมไปถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกด้วย

สำหรับจังหวัดในภาคใต้ที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติและเฝ้าระวังจากพายุโซนร้อนปาบึก รวมจำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี ชุมพร พัทลุง ยะลา นราธิวาส และนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ จากฐานข้อมูลของ พก. (ณ วันที่ 6 มกราคม 2562) มีจำนวนคนพิการทั่วประเทศจำนวนกว่า 2 ล้านคน พบคนพิการในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบภัยดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 181,317 คน โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีคนพิการมากที่สุด จำนวน 49,784 คน รองลงมาคือจังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ ซึ่ง พก. มีหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับผลกระทบคือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีคนพิการที่อยู่ในความดูแล จำนวน 78 คน

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค สามารถนำมาบริจาคได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร และ ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 354 3388 และ สายด่วน 1479